Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 metų strateginio plano parengimas

Apie projektą

PANEVĖŽIO MIESTO PLĖTROS 2014-2020 METŲ STRATEGINIO PLANO PARENGIMAS

PROJEKTO KODAS NR. VP1-4.2-VRM-02-R-52-003

Projektas įgyvendinamas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ 2 uždavinio „Gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti Europos Sąjungos politikas, tobulinti  viešojo administravimo struktūrą“  priemonę „Regioninės plėtros tobulinimas, regionų plėtros planai ir savivaldybių (ilgalaikiai / trumpalaikiai) strateginiai plėtros planai“.

Projekto vykdytoja – Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

 Projekto tikslas – pagerinti Panevėžio m. savivaldybės veiklos valdymą ir viešojo administravimo efektyvumą.

Projekto uždavinys – parengti Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 m. strateginį planą, pasinaudojant sektorinių studijų rezultatais.

Siekiant kokybiškai parengti Panevėžio miesto plėtros 2014-2020 m. strateginį planą, prieš tai bus parengtos 6 sektorinės studijos:

  1. Panevėžio miesto metropolinės įtakos zonos studija;
  2. Panevėžio švietimo ir mokslo įstaigų tinklo pertvarkos studija;
  3. Panevėžio miesto viešojo keleivinio transporto infrastruktūros plėtros studija;
  4. Panevėžio miesto kultūros plėtros studija.
  5. Panevėžio miesto viešųjų erdvių patrauklumo panaudojant jas gyventojų, verslininkų, svečių reikmėms galimybių studija.
  6. Panevėžio miesto savivaldybės atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo, plėtros ir aplinkos apsaugos galimybių studija.

Įgyvendinant projektą, bus parengtas naujas Panevėžio miesto strateginis plėtros planas, remiantis prieš tai parengtų studijų rezultatais. Į strateginių Savivaldybės dokumentų rengimo procesą bus įtraukti politikai, socialiniai ekonominiai partneriai, bendruomenės atstovai, įvairių lygių Savivaldybės administracijos darbuotojai, kurie kartu su viešųjų pirkimų konkursą laimėjusiu paslaugų teikėju dalyvaus bendruose susitikimuose, spręs ir svarstys jau parengtų dokumentų dalis, teiks pastabas ir pasiūlymus. Prisidėdami prie aukščiau minėtų dokumentų rengimo, Savivaldybės darbuotojai turės galimybę tobulinti žinias ir gebėjimus strateginio planavimo (įskaitant stebėseną ir vertinimą), strateginių planų įgyvendinimo, veiklos valdymo srityse. Savivaldybės valstybės tarnautojų, darbuotojų ir politikų projekto metu įgyta patirtis ir žinios prisidės prie administracinių gebėjimų stiprinimo, taip pat viešojo administravimo efektyvumo didinimo, kadangi naujai parengti strateginiai dokumentai leis maksimaliai didinti bei efektyviai panaudoti Savivaldybės ekonominį, socialinį ir žmogiškųjų išteklių potencialą, įgalins Savivaldybės veiklą perorientuoti nuo einamųjų veiksmų ir procesų į rezultatus, suteiks galimybes efektyviau vykdyti tiesiogines vietos savivaldos funkcijas, efektyviau vykdyti regioninį planavimą.

Projekto vertė  – 327.703,2  Lt.

Projektui  įgyvendinti skirta  278.547,72 Lt  paramos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Projekto finansavimo ir administravimo  sutartis pasirašyta 2011 m. lapkričio 3 d.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:  24 mėn.

Projekto vadovas –   Asta Puodžiūnienė, Panevėžio m. savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė  tel. (8~45)  50 13 28, el.p.: asta.puodziuniene@panevezys.lt

 

(šaltinis: Panevėžio miesto savivaldybė)